Rol van de Ombudsman

De Ombudsman neemt een bijzondere plaats in binnen de verschillende wijzen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Zijn tussenkomst overstijgt het kader van de bemiddeling-verzoening.

Hij zoekt een oplossing voor uw geschil

De Ombudsman zoekt een pragmatische oplossing waarbij hij rekening houdt met de belangen van beide partijen. Hij beschikt over bijzondere bevoegdheden die hem toelaten om rekening te houden met elk element dat nuttig kan zijn voor de oplossing van het geschil.

Praktisch gezien zijn er meerdere stadia in de tussenkomst van de Ombudsman. In eerste instantie probeert de Ombudsman om de standpunten van de partijen dichter bij elkaar te brengen zodat het geschil met een minnelijke regeling kan worden opgelost. Dit noemt men de ‘bemiddelingsfase’. Wanneer tijdens de dialoog tussen partijen blijkt dat ze niet tot een vergelijk kunnen komen, neemt de Ombudsman een standpunt in, ofwel in het voordeel van één van de partijen, ofwel besluit hij tot gedeelde aansprakelijkheid.

De adviezen van de Ombudsman zijn niet bindend. Elke partij blijft vrij om het advies al dan niet te volgen en kan indien gewenst het geschil voor een rechtbank brengen.

Hij doet aanbevelingen

Telkens hij het aangewezen acht, formuleert de Ombudsman in een advies een individuele aanbeveling tegenover de betrokken financiële instelling met het oog op het aanpassen van een procedure of herzien van een contractuele bepaling die niet duidelijk genoeg geformuleerd is.

Elk jaar wordt een jaarverslag uitgebracht waarin de Ombudsman algemene aanbevelingen formuleert. De aanbevelingen voor de sector beogen de kwaliteit van de diensten te verbeteren. De aanbevelingen aan de consumenten bevatten goede raad  met het oog op het vermijden van latere problemen.

Voor de laatste aanbevelingen van de Ombudsman, klik hier.