Consumentenkrediet

Aan de kredietnemers

 • Geef juiste informatie over uw inkomsten en lasten bij het aanvragen van een krediet
 • Onderteken het contract slechts indien u alles begrepen hebt, zoniet stel vragen
 • In geval van terugbetalingsmoeilijkheden, neem contact op met uw kredietinstelling om een oplossing te vinden, voordat u zich in een onoplosbare situatie bevindt
 • Ga de vereiste formaliteiten na om op een geldige manier een kredietopening te beëindigen.
 • Noteer goed de momenten van nulstelling en doe het nodige zodat de debetstand op rekening tijdig aangezuiverd wordt.
 • Wanneer u over meerdere kredietkaarten beschikt en meerdere cash faciliteiten of kredieten, ga dan na wat het maximum bedrag kan zijn dat u debet kan gaan en dus zult moeten terugbetalen, zodat u niet verrast wordt. 

Aan de kredietgevers

 • Bezorg de kredietnemer zo vlug mogelijk duidelijke en nauwkeurige afrekeningen van wat nog verschuldigd is
 • Volg de principes van verantwoorde kredietverlening (van de Beroepsvereniging van het krediet) zoals beschreven in “Principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken” (zie rubriek “gedragscodes”)
 • Pas de herinneringsbrieven aan zodanig dat alle gevolgen van een betalingsachterstand duidelijk omschreven worden.
 • Onderzoek alle mogelijkheden tot desolidarisatie van de kredietnemer die geen eigenaar meer is van het gehypothekeerde goed.
 • Informeer de kredietnemer vanaf het moment van ondertekening van het contract duidelijk over de respectieve rol van de kredietgeven en de tussenpersoon. Dit om iedere verwarring uit te sluiten.
 • Als de wil van de cliënt om een kredietlijn op te zeggen duidelijk wordt uitgedrukt tegenover de kredietgever of zijn tussenpersoon, geef hier dan meteen het nodige gevolg aan.
 • Verwittig de cliënten van de noodzaak om te zorgen voor nulstelling en van de gevolgen van het in gebreke blijven, en dit voor en na het moment van de nulstelling.
 • Wanneer meerdere financiële producten worden toegekend en deze naast elkaar staan, trek dan de aandacht van de cliënt op het maximum bedrag tot het welk hij zich verbindt.