Consumentenkrediet

 

Aan de kredietnemers

 

 • Geef juiste informatie over uw inkomsten en lasten bij het aanvragen van een krediet
 • Onderteken het contract slechts indien u alles begrepen hebt, zoniet stel vragen
 • In geval van terugbetalingsmoeilijkheden, neem contact op met uw kredietinstelling om een oplossing te vinden, voordat u zich in een onoplosbare situatie bevindt
 • Ga de vereiste formaliteiten na om op een geldige manier een kredietopening te beëindigen.
 • Noteer goed de momenten van nulstelling en doe het nodige zodat de debetstand op rekening tijdig aangezuiverd wordt.
 • Wanneer u over meerdere kredietkaarten beschikt en meerdere cash faciliteiten of kredieten, ga dan na wat het maximum bedrag kan zijn dat u debet kan gaan en dus zult moeten terugbetalen, zodat u niet verrast wordt. 

 

Aan de kredietgevers

 

 • Bezorg de kredietnemer zo vlug mogelijk duidelijke en nauwkeurige afrekeningen van wat nog verschuldigd is
 • Volg de principes van verantwoorde kredietverlening (van de Beroepsvereniging van het krediet) zoals beschreven in “Principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te verstrekken” (zie rubriek “gedragscodes”)
 • Pas de herinneringsbrieven aan zodanig dat alle gevolgen van een betalingsachterstand duidelijk omschreven worden.
 • Onderzoek alle mogelijkheden tot desolidarisatie van de kredietnemer die geen eigenaar meer is van het gehypothekeerde goed.
 • Informeer de kredietnemer vanaf het moment van ondertekening van het contract duidelijk over de respectieve rol van de kredietgeven en de tussenpersoon. Dit om iedere verwarring uit te sluiten.
 • Als de wil van de cliënt om een kredietlijn op te zeggen duidelijk wordt uitgedrukt tegenover de kredietgever of zijn tussenpersoon, geef hier dan meteen het nodige gevolg aan.
 • Verwittig de cliënten van de noodzaak om te zorgen voor nulstelling en van de gevolgen van het in gebreke blijven, en dit voor en na het moment van de nulstelling.
 • Wanneer meerdere financiële producten worden toegekend en deze naast elkaar staan, trek dan de aandacht van de cliënt op het maximum bedrag tot het welk hij zich verbindt.

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info