FAQ

 

1. Met betrekking tot de klachten

1.1. Voorwerp van de klacht
1.2. Wat zijn de ontvankelijkheidsvoorwaarden?
1.3. Bestaat er een verjaringstermijn voor de indiening van een klacht ?
1.4. Kan ik juridisch advies van Ombudsfin krijgen zonder een klacht in te dienen ?

2. Werkwijze

2.1. Moet de klacht bij een aangetekende brief worden ingediend?
2.2. Welke documenten moeten aan Ombudsfin bezorgd worden?
2.3. Kan de onderneming de klacht komen toelichten bij Ombudsfin?
2.4. Moet er eerst naar de bank worden geschreven?
2.5. Blijft de informatie die werd gegeven, vertrouwelijk?
2.6. Duur van een bemiddelingsprocedure ?
2.8. Wanneer wordt een dossier aan het College Klachten Ondernemingen voorgelegd?
2.9. Is de financiële instelling verplicht om zich te houden aan de adviezen van Ombudsfin?
2.11. Hoeveel tijd is er nodig om een dossier te behandelen ?

3. Mogelijkheden inzake beroep

3.1. In welke gevallen kan een herziening van het advies van Ombudsfin gevraagd worden?

4. Vertegenwoordiging

4.1. Kan een advocaat of een derde namens de onderneming een klacht indienen?

5. Waarborgen

5.1. Welke waarborgen biedt Ombudsfin ?
5.2 Gedragscode

6. Toezicht en statuut

6.1. Wat is het juridisch statuut van Ombudsfin?
6.2. Welke organen dragen bij tot de goede werking van Ombudsfin?
6.3. Hoe verloopt de financiering van Ombudsfin?
6.4 Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van de buitengerechtelijke geschillenregeling bij Ombudsfin en hoe wordt die persoon aangewezen?

7. Toetreden tot Ombudsfin vzw

7.1. Hoe kan een financiële instelling toetreden tot Ombudsfin vzw ?
7.2. Kunnen financiële instellingen verplicht worden toe te treden tot Ombudsfin vzw ?

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen