Kredieten

 

Aanbevelingen aan de ondernemingen

 

 • Lees de borgstellingakten of pandakten goed na zodat het duidelijk is waartoe de borg of pandgever zich verbinden en dit conform aan de gemaakte afspraken
 • Vraag vooraleer een krediet te ondertekenen de nodige uitleg over de kosten die concreet zullen worden aangerekend
 • Volg regelmatig op welke kosten worden aangerekend en reageer onmiddellijk indien u niet begrijpt waarom een bepaalde kost u wordt aangerekend.
 • Lees de kredietovereenkomsten goed na vooraleer ze te ondertekenen. Verifieer vooral welke kosten en vergoedingen u kunnen worden aangerekend.
 • Raadpleeg de bank voorafgaandelijk aan de overdracht of verkoop van uw onderneming teneinde een passende oplossing te vinden voor de lopende kredieten en de in dit kader gegeven waarborgen.

 

Aanbevelingen aan de sector

 

 • Breng meer duidelijkheid en transparantie in de kostenstructuur van de kredieten
 • Teneinde latere betwistingen te vermijden, zorg ervoor dat:
  • De waarborgakten duidelijk zijn, vooral wat de omvang van de waarborg betreft;
  • De clausules van wederbeleggingsvergoeding duidelijk zijn en ook de draagwijdte ervan;
  • De mogelijkheid van fichering in het ENR-register voorafgaandelijk en duidelijk wordt meegedeeld
 • Informeer de ondernemers op voorhand over al de kosten en vergoedingen die kunnen worden aangerekend, met inbegrip van de funding loss clausules bij de kredieten met een vaste rentevoet.
 • Informeer de cliënt wanneer zijn rekening zal gedebiteerd worden met de kosten van de omzetting van een hypothecair mandaat.

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen